مهندس سید رضا حسینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

9756 024 0912


مهندس سید محمد حسینی

مدیرامور نمایندگان و نائب رئیس هیئت مدیره

0181 300 0912


دکتر فرشاد منصور لکورج

مشاور عالی هیئت مدیره و مدیرعامل

1200 357 0912


مهندس سحر سلطانی

مدیر دفتر و دبیر کمسیون اهدا و لغو شعب

0342 5216 011


مهندس عیسی ولی زاده

مدیر امور شعب

0377 788 0937


مـهـندس مـحـمــد مــیردار

مدیر روابط عمومی و تبلیغات

0677 394 0911


مدیران شرکت